×
Menu

 Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. FineStraincocktailCo De besloten vennootschap Megabar Hospitality Services BV, mede handelend onder de naam “FineStraincocktailCo'', haar rechtsopvolgers, haar dochtervennootschappen en/of elke andere aan  FineStraincocktailCo vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van Diensten wordt gesloten.
 3. Offerte: de door FineStrainCocktailCo gedane offerte voor het leveren van Diensten.
 4. Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en FineStraincocktailCo voor het leveren van Diensten.
 5. Diensten: de door  FineStraincocktailCo ontwikkelen producten en te verlenen diensten, waarvoor Opdrachtgever en  FineStrainCocktailCo Overeenkomst sluiten. Hieronder worden onder meer - niet uitsluitend - Overeenkomsten begrepen tot het verzorgen en leveren van horecadiensten en/of goederen, waaronder het houden van trainingen, workshops, het verzorgen van evenementen en leveren van horecapersoneel, dit alles in de breedste zin des woords.
 
Artikel 2: Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod en Offerte van FineStrainCocktailCoen elke Overeenkomst met FineStrainCocktailCo. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op de website  www.amstelbarexperts.com/termsandconditions.html.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 3. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van FineStrainCocktailCoworden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door FineStrainCocktailCoin verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk verworpen.
 5. De algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland (Uniforme Voorwaarden Horeca (hierna te noemen: “UVH”)) strekken ter aanvulling op deze algemene voorwaarden en zijn tevens van toepassing op alle Diensten van FineStrainCocktailCo. De UVH zijn te vinden op de website van de Koninklijke Horeca Nederland en wel onder http://www.khn.nl/uvh-nl.
 6. In afwijking op artikel 2.1 van de UVH prevaleren, bij strijd tussen de UVH en deze algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden.
 7. FineStrainCocktailCobehoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 8. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.
 9. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen FineStrainCocktailCoen Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 
Artikel 3:  Aanbiedingen en Offertes
 1. Alle aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven zijn indicatief en geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden.
 3. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen. Is de Offerte niet binnen deze periode aanvaard, dan is zij komen te vervallen.
 4. Opdrachten volgende uit de Offertes dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat FineStrainCocktailCoeen aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal de inhoud van het aanbod en/of de Offerte als het overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden FineStrainCocktailCoeerst nadat deze schriftelijk door FineStrainCocktailCozijn bevestigd.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is FineStrainCocktailCodaaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FineStrainCocktailCoschriftelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht FineStrainCocktailConiet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
 7. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. Elke Overeenkomst voor het leveren van Diensten wordt met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FineStrainCocktailCo.
 
Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst
 1. FineStrainCocktailCoheeft het recht overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. Alsdan zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijze noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door FineStrainCocktailComogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan FineStrainCocktailCozijn verstrekt, heeft FineStrainCocktailCohet recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Een en ander is onverminderd het recht van FineStrainCocktailCoom door Opdrachtgever volledige schadeloos gesteld te worden.
 3. Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de Overeenkomst door of namens Opdrachtgever verstrekt. Indien bij uitvoering van de Overeenkomst FineStrainCocktailCovolgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen en/of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen en/of diensten worden doorgegeven aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de derde met betrekking tot toegestane afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit, prijs en hoedanigheid van deze goederen en/of diensten ook gelden jegens Opdrachtgever.
 4. FineStrainCocktailCois voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FineStrainCocktailCois uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige data, gegevens.
 5. Indien door FineStrainCocktailCoof door FineStrainCocktailCoingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart FineStrainCocktailCovoor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 
Artikel 6: De prijs
 1. Door FineStrainCocktailCoopgegeven prijzen in de Offerte die de basis vormt voor de Overeenkomst dan wel tussen partijen overeengekomen afwijkende prijzen, zijn gebaseerd op prijzen en (kostprijsbepalende) voorwaarden zoals die bij FineStrainCocktailCobekend waren tijdens het opstellen van de Offerte. Voor zover de prijzen en voorwaarden tussen voornoemd moment en het moment van het leveren van de Diensten veranderen in het nadeel van FineStrainCocktailCo, heeft FineStrainCocktailCohet recht prijswijzigingen aan te brengen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, zullen gewijzigde tarieven pas na 1 maand na schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen zullen gelden, door middel van een aangetekende brief. Indien FineStrainCocktailCodeze brief niet binnen 7 dagen na verzending van de kennisgeving inzake de prijsverhoging heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan FineStrainCocktailCohaar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de opgaven van het CBS.
 4. Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte, de Overeenkomst of de prijslijst, zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 5. Bij duurOvereenkomsten zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 
Artikel 7: Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FineStrainCocktailCoaan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. FineStrainCocktailCokan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend.
 4. Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 250,-- tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de werkelijk door FineStrainCocktailCogemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 5. FineStrainCocktailCokan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan FineStrainCocktailCote allen tijde een voorschot ten belope van minimaal de helft van het factuurbedrag van Opdrachtgever verlangen en/of desgewenst een het volledige bedrag aan vaste kosten bij wijze van voorschot, waarbij laatgenoemd bedrag uiterlijk één dag voorafgaand aan de Dienst op de rekening van FineStrainCocktailComoet zijn bijgeschreven. FineStrainCocktailCois daarnaast om haar moverende redenen te allen tijde gerechtigd de volledige betaling van de vaste en de variabele kosten (deze laatste bij benadering) als voorschot te verlangen. Voor zover een Opdrachtgever dit voorschot niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, is FineStrainCocktailCogerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Voor zover FineStrainCocktailCoaantoonbaar werkzaamheden heeft verricht in de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever gehouden zijn deze werkzaamheden volledig te vergoeden.
 
Artikel 8. Wijziging(en) van de Diensten
 1. Indien Opdrachtgever met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd zal dit geen invloed hebben op de overeengekomen prijs voor de Diensten van FineStrainCocktailCo. Bij meer personen heeft FineStrainCocktailCohet recht om een meerprijs per persoon in rekening te brengen, gebaseerd op de prijs genoemd in de Overeenkomst.
 2. FineStrainCocktailCowenst het definitieve aantal personen te vernemen 5 dagen voorafgaande aan de uitvoering van de Diensten. Dit aantal zal bepalend zijn voor prijs van de Diensten en de uiteindelijke facturering. Nadien zal Opdrachtgever een marge van 5% mogen aanhouden voor afwijkingen op dit aantal, zonder dat dit invloed zal hebben op de prijs van de Diensten.
 
Artikel 9 Annuleringen
 
Door Opdrachtgever
 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, kan een Opdrachtgever de Overeenkomst met FineStrainCocktailCoontbinden en derhalve de boeking bij FineStrainCocktailCoannuleren door middel van tijdige mededeling daarvan. Annulering dient schriftelijk dan wel per email en aantoonbaar te geschieden. De datum poststempel dan wel datum binnenkomst op de e-mailserver van FineStrainCocktailCozal dienen voor de berekening van de annuleringskosten overeenkomstig het bepaalde in lid 2. Iedere annulering wordt geacht een aanbod te omvatten, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien FineStrainCocktailCohet aanbod niet onmiddellijk verwerpt.
 2. Nu FineStrainCocktailCovoorbereidingskosten maakt ten behoeve van een Opdrachtgever, zal een Opdrachtgever – tenzij annulering 6 maanden voor de uitvoering van de Diensten heeft plaatsgevonden –  de volgende annuleringskosten aan FineStrainCocktailCodienen te voldoen:
  1. Bij annulering meer dan 3 maanden voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 10% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen.
  2. Bij annulering meer dan 2 maanden voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 15% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen.
  3. Bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 35% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen.
  4. Bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 60% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen.
  5. Bij annulering meer dan 7 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 85% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen.
  6. Bij annulering minder dan 7 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 100% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen.
 3. Voor zover de daadwerkelijke kosten van de zijde van FineStrainCocktailCoten gevolge van de annulering de kosten overstijgen van de kosten genoemd in lid 2 van dit artikel, is FineStrainCocktailCogerechtigd de meerkosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Voor zover FineStrainCocktailCodiensten van derden heeft betrokken en deze derden annuleringsvoorwaarden hanteren, zullen bovenop de annuleringsvoorwaarden van FineStrainCocktailCode annuleringsvoorwaarden van deze toeleveranciers gelden. FineStrainCocktailCois alsdan gerechtigd eventuele kosten integraal op de Opdrachtgever te verhalen.
 
Door FineStrainCocktailCo
 1. FineStrainCocktailCoheeft het recht de levering van de overeengekomen Diensten, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van levering van de Diensten, onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan FineStrainCocktailCobetaalde gelden. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal FineStrainCocktailConimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.
 2. In de gevallen als bedoeld in lid 5 van dit artikel kan FineStrainCocktailCoéén of meerdere voorstellen doen voor een vervangende locatie, dan wel zal de Diensten in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De Opdrachtgever moet FineStrainCocktailCobinnen 48 uur na de annulering en de door FineStrainCocktailCogeponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een van de geponeerde voorstellen of niet.
 3. FineStrainCocktailCobehoudt zich het recht voor Overeenkomsten voor het leveren van Diensten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de Overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door Opdrachtgever, dat FineStrainCocktailCode overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt ook als een annulering door Opdrachtgever, waarbij leden 1 en 2 van dit artikel overeenkomstig op van toepassing zijn.
 4. FineStrainCocktailCois gerechtigd om, in plaats van haar in lid 7 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is FineStrainCocktailCoalsnog gerechtigd de in lid 7 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
 
Artikel 10: Ontbinding en vernietiging
 1. FineStrainCocktailCokan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens FineStrainCocktailConiet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet en/of zich een aan de Opdrachtgever toe te rekenen gebeurtenis voordoet waardoor de naam en reputatie van de Dienst, FineStrainCocktailCoen/of Opdrachtgever zelf en/of de locatie zodanig in diskrediet wordt gebracht, dat voortzetting van deze overeenkomst redelijkerwijze niet gevergd kan worden. Een en ander zonder dat FineStrainCocktailCozelf schadeplichtig is jegens Opdrachtgever en uitdrukkelijk onverminderd het recht van FineStrainCocktailCoop volledige schadevergoeding.
 2. FineStrainCocktailCoheeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt dan wel het faillissement voor haar wordt aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Hieronder wordt tevens verstaan het toepasselijk verklaren van de regeling als bedoeld in artikel 284 Faillissementswet. Opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Het recht op vernietiging dan wel ontbinding van de Overeenkomst, anders dan in de gevallen genoemd in deze algemene voorwaarden, alsmede het recht op vernietiging van de Overeenkomst wordt door Partijen uitgesloten.
 
Artikel 11: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien FineStrainCocktailCoaan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Voor zover Opdrachtgever hier niet aan voldoet, is Opdrachtgever meteen in verzuim voor wat betreft deze verplichting.
 2. Indien Opdrachtgever de in lid 1 genoemde verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Onder deze kosten dienen eveneens – maar niet beperkt tot – verstaan te worden de kosten van het huren of anderszins tijdelijk betrekken van soortgelijke niet gebrekkige zaken, de kosten van het herstel en indien en voor zover herstel ten behoeve van FineStrainCocktailCobinnen redelijke termijn niet mogelijk is, de kosten van het vervangen van deze zaken.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 1. FineStrainCocktailCoaanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van FineStrainCocktailCowegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurOvereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 6 maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van FineStrainCocktailCoaan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
  2. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. FineStrainCocktailCois slechts aansprakelijk voor persoonlijke schade en schade waarvoor zij op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is, voor zover die is ontstaan door opzet of grove schuld van het management, vertegenwoordigers, en/of werknemers van FineStrainCocktailCo. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 10.000,--.
 4. Aansprakelijkheid van FineStrainCocktailCovoor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verliezen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheid van FineStrainCocktailCowegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever FineStrainCocktailCoonverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en FineStrainCocktailCoook na de termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FineStrainCocktailCoin staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FineStrainCocktailComeldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart FineStrainCocktailCovoor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door FineStrainCocktailCogeleverde Diensten, behoudens, indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de Diensten.
 8. Voor zover FineStrainCocktailCobij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop FineStrainCocktailCoweinig of geen invloed kan uitoefenen, kan FineStrainCocktailCoop geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met FineStrainCocktailCoof het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met FineStrainCocktailCo.
 9. Indien met het oog op de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan op de voorgaande leden van dit artikel bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen doch nimmer meer dan € 10.000,--.
 10. Indien FineStrainCocktailCoaansprakelijk is op grond van de leden van dit artikel en FineStrainCocktailCozich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt en door de verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 11. In geval van ontbinding – voor zover mogelijk – heeft FineStrainCocktailComet de vergoeding van schade in het licht van dit artikel tevens voldaan aan haar eventuele ongedaanmakingsverplichting.
 12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen FineStrainCocktailCotot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen FineStrainCocktailCotot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
 
Artikel 13: Overmacht
 1. FineStrainCocktailCois niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FineStrainCocktailCogeen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FineStrainCocktailConiet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FineStrainCocktailCoworden daaronder begrepen.
 3. FineStrainCocktailCoheeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FineStrainCocktailCohaar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. FineStrainCocktailCois gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht zich voordeed.
 6. Voor zover FineStrainCocktailCoten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FineStrainCocktailCogerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
 
 
Artikel 14: Klachten
 1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever bij  FineStraincocktailCo en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan.
 2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan FineStraincocktailCo kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 4.  FineStraincocktailCo in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. Voor zover Opdrachtgever schade en deze een terechte klacht heeft ingediend, gelden de bepalingen van artikel 12.
 
Artikel 15: Intellectuele- en Industriële Eigendomsrechten
 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde en/of geleverde werken, waaronder specifiek ten behoeve van Opdrachtgever verzonnen en uitgevoerde culinaire recepten, berusten uitsluitend bij
 2. FineStraincocktailCo diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Onder werken als bedoeld in lid 1 van deze bepaling wordt onder meer - maar niet beperkt tot - verstaan: recepten, ontwerpen, documentatie, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, geschreven- en/of visuele concepten, tekeningen, prototypen, ontwerpschetsen en andere materialen en/of bestanden die vervaardigd zijn in het kader van (de voorbereiding van) de vervaardiging van de Diensten.
 4. Het is Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van FineStraincocktailCo niet toegestaan de concepten / ontwerpen etc. ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk ruimer gebruik komt FineStrainCocktailCo, zonder enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 10.000,--
 5. Opdrachtgever zal ten tijde van de te leveren Diensten intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden respecteren.
 
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en de Overeenkomst(en) is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen die direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen in eerste aanleg uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

+31622753821
info@finestraincocktailco.com